Rarticipants

Ajimura, Shuhei (RCNP, Osaka)
Brodzicka, Jolanta (INP, Krakow)
Browder, Tom (Hawaii)
Dmitrasinovic, Veljko (Vinca Inst.)
Eidelman, Simon (BINP)
En'yo, Hideto (RIKEN) 
Hara, Koji (Nagoya)
Harada, Masayasu (Nagoya)
Higuchi, Takeo (IPNS, KEK)
Hirai, Masanori (Tokyo Univ. of Science)
Hosaka, Atsushi (RCNP, Osaka)
Hoshino, Hironori (Nagoya)
Hotta, Tomoaki (RCNP, Osaka)
Iijima, Toru (Nagoya)
Inami, Kenji (Nagoya)
Kajino, Toshitaka (NAOJ)
Konishi, Takuma (Toho)
Li, Jin (Hawaii)
Liu, Yan-Rui (IHEP)
Maeda Tomohito (Nihon Univ.)
Maeda Yoshikazu (ECNP, Osaka)
Miyabayashi, Kenkichi (Nara)
Miyachi, Yoshiyuki (Tokyo Inst. of Tech.)
Muramatsu, Norihito (RCNP, Osaka)
Nakano, Takashi (RCNP, Osaka)
Nakatsugawa, Yohei (RCNP, Osaka)
Nakazawa, Kazuma (Gifu)
Niiyama, Masayuki (RIKEN)
Nonaka, Chiho (Nagoya)
Ozawa, Kyoichiro (Tokyo)
Sakai, Yoshihide (IPNS, KEK)
Schwartz, Boris (BINP)
Sekimoto, Michiko (IPNS, KEK)
Sugaya, Yorihito (Osaka)
Takemoto, Shinpei (Nagoya)
Takizawa, Makoto (Tokyo Univ. of Pharmacy and Life Science)
Takeuchi, Sachiko (Japan College of Social Work)
Terasaki, Kunihiko (YITP, Kyoto)
Trabelsi, Karim (IPNS, KEK)
Tsuboyama, Toru (IPNS, KEK)
Uchida, Makoto (Tokyo Inst. Tech.)
Wang, Xiaolong (IHEP)
Yamada, Kenji (Nihon)
Yamaoka, Testuto (Nagoya)
Yokkaichi, Satoru (RIKEN)
Yoshimoto, Shunji (Nagoya)
Yosoi, Masaru (RCNP, Osaka)

Last Update: 08/12/01